Hulp bij zoeken

Er kan op drie manieren worden gezocht: eenvoudig, uitgebreid en vrij. Wanneer het zoeken gereed is, worden de resultaten getoond, waarna de plakkaten en beschrijvingen bekeken kunnen worden.

Eenvoudig zoeken

Bij eenvoudig zoeken kan een zoekvraag bestaande uit meerdere woorden in het zoekscherm worden ingevuld. Eventueel kan een term niet volledig worden ingevuld, maar het einde vervangen worden door een ster (*); dan wordt gezocht naar termen met het ingevulde als stam. Het is niet mogelijk gebruik te maken van AND en OR (zie daarvoor Uitgebreid en Vrij zoeken)

Er zijn drie mogelijke manieren om te zoeken. Voor alledrie geldt dat alleen in het regest en het kopregest van de beschrijving wordt gezocht.

Door Uitsluitend de periode in te vullen, wordt het zoeken beperkt tot plakkaten uit de opgegeven periode. Een datum moet in de vorm JJJJ-MM-DD worden ingevoerd; bijvoorbeeld 1685-3-21. Het is mogelijk alleen een bovengrens of alleen een ondergrens in te vullen. Ook kan de dag of de maand en dag worden weggelaten. Voorbeeld: 1685-3 t/m 1750 zoekt naar plakkaten uit de periode 1 maart 1685 tot en met 31 december 1750.

Tot slot kan worden gekozen of de zoekresultaten worden gerangschikt op relevantie of datum. In het eerste geval worden resultaten die het best aan de zoekvraag voldoen als eerste getoond. In het tweede geval wordt het oudste resultaat als eerste getoond.

Uitgebreid zoeken

Bij het uitgebreid zoeken kan in elk onderdeel van de beschrijving gezocht worden. Het zoekformulier geeft de mogelijkheid voor elk onderdeel een zoekvraag in te vullen. Alleen het onderdeel Collectie moet ingevuld worden; de overige onderdelen zijn facultatief.

Elk plakkaat heeft een actum of datum uitvaardiging. Door bij dit onderdeel data in te vullen, wordt het zoeken beperkt tot plakkaten uit de opgegeven periode. Een datum moet in de vorm JJJJ-MM-DD worden ingevoerd; bijvoorbeeld 1685-3-21. Het is mogelijk alleen een bovengrens of alleen een ondergrens in te vullen. Ook kan de dag of de maand en dag worden weggelaten. Voorbeeld: 1685-3 t/m 1750 zoekt naar plakkaten uit de periode 1 maart 1685 tot en met 31 december 1750.

Hierna volgen onderdelen die niet voor elk plakkaat beschikbaar zijn. Met Tussen de volgende velden AND / OR wordt bepaald hoe de volgende onderdelen tot één zoekvraag worden gecombineerd. Door AND te kiezen, worden alleen plakkaten gevonden die aan alle criteria voldoen. Door OR te kiezen, worden plakkaten gevonden die aan minstens één criterium voldoen.
Binnen deze onderdelen kunnen AND, OR en AND NOT worden gebruikt, alsook * om een woordstam aan te geven. Door woorden tussen aanhalingstekens te plaatsen, kan naar een frase worden gezocht. Nota bene: twee of meer woorden dienen gescheiden te zijn door AND, OR of AND NOT, óf tussen aanhalingstekens te staan. Anders zal de Plakkaatzoeker een foutmelding geven. Voorbeeld: loslopende honden is niet toegestaan; "loslopende honden" en loslopende AND honden wel.

Vervolgens is het mogelijk criteria op te geven voor verschillende data. Deze data zijn niet voor alle plakkaten beschikbaar; hier criteria invullen zal daarom tot een grote reductie van het aantal zoekresultaten leiden.

Tot slot kan worden gekozen of de zoekresultaten worden gerangschikt op relevantie of datum. In het eerste geval worden resultaten die het best aan de zoekvraag voldoen als eerste getoond. In het tweede geval wordt het oudste resultaat als eerste getoond.

Vrij zoeken

Vrij zoeken geeft volledige vrijheid bij het formuleren van zoekvragen. De keerzijde hiervan is dat het niet eenvoudig is dergelijke zoekvragen te formuleren.

Een beschrijving van een plakkaat bestaat uit verschillende onderdelen, velden geheten. Een veld heeft een naam, bijvoorbeeld kopregest, en een inhoud, bijvoorbeeld Rescript ter zake van zelfdoding. Een zoekvraag bestaat uit één of meer delen van de vorm veldnaam: veldinhoud, bijvoorbeeld kopregest: zelfdoding. Plaats de veldinhoud tussen aanhalingstekens als deze uit meer dan één woord bestaat, bijvoorbeeld regest: "deze verordening". Delen dienen gescheiden te worden door OR, AND of NOT, bijvoorbeeld regest: verordening AND kopregest: paarden. Binnen een veld kunnen AND, OR en NOT ook gebruikt worden, maar alleen als haakjes rond de veldinhoud worden geplaatst, bijvoorbeeld regest: (deze AND verordening).

* en ? kunnen als wildcards worden gebruikt, maar niet binnen aanhalingstekens, bijvoorbeeld regest: ver*en.

Bij datumvelden kan op een exacte datum worden gezocht, bijvoorbeeld actum_of_datum_uitvaardiging: d17851221. Ook zoeken op een periode is mogelijk: actum_of_datum_uitvaardiging: [d17861221 TO d17901201] en ook actum_of_datum_uitvaardiging: [d1786 TO d179010] Merk op dat in beide gevallen geen streepjes en vraagtekens in de datum staan, en dat deze vooraf wordt gegaan door de letter d. Er zijn nog meer mogelijkheden; zie de algemene Engelse handleiding voor een uitgebreide uitleg.

Resultaten

Nadat met Eenvoudig, Uitgebreid of Vrij zoeken een zoekvraag is ingevoerd, zullen de zoekresultaten worden getoond. Bovenaan het scherm is de uitgevoerde zoekvraag en het aantal gevonden plakkaten weergegeven. Voor elk gevonden plakkaat volgt daarna:

Thesaurus

De Thesaurus wordt getoond door bij Uitgebreid zoeken naast een onderdeel de T-knop in te drukken. In de linkerlijst staan termen, waarbij verwante termen kunnen worden gezocht. Deze verschijnen na het aanklikken van de knop "Verwant" in de tweede lijst. Door de knop "toevoegen" aan te klikken, worden de geselecteerde termen in de tweede lijst toegevoegd aan de zoekvraag van het betreffende onderdeel. Als het onderdeel leeg is, worden de termen toegevoegd met tussen de termen een OR. Als er al iets stond in het onderdeel, dan wordt het toegevoegd met een OR er voor.

Nota bene: de huidige thesaurus is gebaseerd op de NCRD thesaurus, maar is nog niet geschikt voor serieus gebruik. De opgenomen termen zijn niet toegespitst op deze documentcollectie en er staan typefouten in.

© 2004?2011 A.M.J.A. Berkvens
Colofon

HTML4.01